Правова основа соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей за законодавством України: сучасний стан

Автор(и)

  • Вікторія Шевердіна НДІ Правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0009-0002-7948-1451

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2024-1(22)-3

Ключові слова:

соціальне забезпечення, соціальний захист, військовослужбовець, сім’я військовослужбовця, соціальні гарантії, матеріальне, грошове забезпечення, пільги

Анотація

У  статті досліджено сучасний стан системи законодавства України, що регулює соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Розглянуто основні засади державної політики у сфері соціального забезпечення цієї категорії осіб, визначено, що основними напрямками такої політики є: а) встановлення єдиної системи соціального та правового захисту; б) гарантування військовослужбовцям та членам їх сімей сприятливі умови в економічній, соціальній, політичній сферах; в) розробка дієвих та доступних механізмів для реалізації своїх прав на соціальний захист, цією категорією осіб. Соціальне за- безпечення осіб, які боронять державу є вкрай важливим напрямком державної політики, який має пер- шочергове значення не тільки в період війни, а й після її закінчення. На сьогодні немає більш важливого завдання, ніж захист і забезпечення прав військовослужбовців Збройних Сил України та інших військо- вих формувань, котрі боронять територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Зазначено, що на сьогодні в Україні існує система нормативно-правових актів різної юридичної сили, які регулюють пи- тання соціального та правового захисту військовослужбовців, їх конституційних прав і свобод, гарантій щодо їх реалізації. Водночас незважаючи на те, що законодавство у цій галузі постійно розвивається та вдосконалюється, але багато проблемних питань потребують дієвого механізму їх вирішення. Розглянуто види соціальних гарантій військовослужбовців та членів їх сімей та особливості їх забезпечення в період воєнного стану в країні. Зроблено висновок про невпорядкованість норм, які визначають конкретні види соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, так як значна кількість нормативно-правових актів не завжди свідчить про забезпечення цілісного й комплексного соціального захисту. А також, від- сутність єдиного законодавчого акту, який би визначав взаємоузгоджені стандарти і принципи побудови всієї структури соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей. Дійшли думки, що іс- нуюча система соціального захисту потребує докорінної реорганізації та адаптації до сучасних умов. Зо- крема, необхідно створити чітку систему гарантій соціального (матеріального) забезпечення військовос- лужбовців та членів їхніх сімей, забезпечити їх дотримання та виконання з боку держави. Гідний рівень соціального забезпечення виступає стимулятором для громадян до військової служби.

Посилання

Constitution of Ukraine: Law of Ukraine, No. 254k/96-ВР (1996, June 28). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Dutchak, A. V. (2017). Social security of citizens: current state and development prospects. Molodyi vchenyi, 5 (45), 568–572.

Dzhus, O.A., Zolotarova, M.K., Kopotun, I.M., Makarova, T.P., Mykytiuk, M.A., Pavliuk, O.O., Pasika, S.P., Pietkov, S.V., Skrynkovskyi, R.M., Sopilnyk, L.I., Chubenk,o A.H. & Shevchenko, A.M. (2023). State guarantees of protection of social rights of servicemen and their family members: general social protection of servicemen and their family members; social protection of servicemen and their family members in a special period (in particular, during martial law); international aspect of social protection of military personnel (NATO standards). Kyiv: VD «Profesional». Retrieved from: https://jurkniga.ua/contents/derzhavni-garantii-zakhistu-sotsialnikh-prav-viyskovosluzhbovtsiv-i-chleniv-ikh-simey.pdf

Kondratenko, O. M. (2015). General principles of regulatory and legal provision of state administration in the field of social protection of participants in the anti-terrorist operation and their family members. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Ser. «Derzhavne upravlinnia», 4, 113–120.

Kostyna, I., Halan, L., Koliada, O., Morii, Yu., Pavlovskyi, Ya., Tatarkin, K., Bieloshenko, A., Dmytrenko, I. & Termeno, O. (2023). Policy concept for veterans and their families. Expert recommendations for the formation of an updated state policy regarding veterans and their families. Retrieved from: https://www.pryncyp.com/wp-content/uploads/2024/01/veteranpolicy.pdf

Mazurenko, L. I. (2023). Basic principles of state policy in the field of social protection of military personnel: regulatory and legal support. Aktualni problemy polityky, 71, 223–231. Retrieved from: http://app.nuoua.od.ua/archive/71_2023/31.pdf

On social and legal protection of servicemen and their family members: Law of Ukraine, No. 2011-ХІ (1991, December 20). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text.

On the defense of Ukraine: Law of Ukraine, No. 1932-XII (1991, December 6). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text

Pavlenko, V. S. (2020). Protection of the rights of servicemen and their families: international legal aspect. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, 7, 131–133. Retrieved from: http://lsej.org.ua/7_2020/34.pdf.

Sakhno, S. V. & Belimenko, O. O. (2020). Problems of social security of military personnel in Ukraine. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Ser.: Sotsialno-humanitarni nauky ta publichne administruvannia, 5, 64–68.

Tsyhanok, V. M. (2023). The current state of Ukrainian legislation on social protection of military personnel and their family members. Analitychno-porivnialne pravoznavstvo, 6: Retrieved from: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/294609/287413

UN IOM Migration (2023). Social reintegration of veterans in Ukraine with an emphasis on the inclusivity of veterans as a vulnerable category of the population and the role veteran organizations can play in ensuring inclusivity. Final analytical report 'UN IOM Migration'. Retrieved from: https://ukraine.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1861/files/documents/2024-01/veterans-social_reintegration_ukr.pdf

Yaroshenko, O. M. (2007). Sources of labor law of Ukraine. Extended abstract of the Doctor’s thesis. Kharkiv.

##submission.downloads##

Опубліковано

16.06.2024

Номер

Розділ

Статті