Основні фактори стимулювання інноваційного розвитку України

Автор(и)

  • Любчич А. М. к.ю.н., учений секретар НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
  • Подрез-Ряполова І. В. науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-8802-1441

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2020-2(15)-16

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань щодо стимулювання інноваційного розвитку. Проаналізовано основні фактори, що визначають інновації в країні. Визначено, що для ефективного функціонування національної інноваційної системи необхідно існування розвиненого ділового, торговельного, податкового, регуляторного середовища та середовища інноваційної політики.

Посилання

Hlibko, S. (2019). Legal issues of the formation and functioning of the national innovation system in Ukraine. Acta Innovations, 33, 73-82. URL: http://www.proakademia.eu/gfx/proakademia2014/userfiles/_public/acta_innovations/wydanie_33/nr_33_final.pdf [in Ukrainian].

Rozghon, O. V. (2020). Fizychni osoby, yaki bezposeredno berut uchast u stvorenni, transferi ta zastosuvanni tekhnolohii ta/abo yikh skladovykh. Pravo ta innovatsii – Law and Innovations, 1 (29). URL: http://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/602/535 [in Ukrainian].

Liubchych, A. M. (2019). Finansuvannia subiektiv innovatsiinoi infrastruktury v natsionalnomu ta zarubizhnomu zakonodavstvi: porivnialna kharakterystyka. Pravo ta innovatsii – Law and Innovations, 3 (27). URL: http://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/549/498 [in Ukrainian].

Strizhkova, A. V., Savchenko, R. I. (2019). Vyznachennia natsionalnoi innovatsiinoi systemy v naukovykh doslidzhenniakh Ukrainy. Suchasni problemy rozvytku prava ta ekonomiky v innovatsiinomu suspilstvi: zb. nauk. pr. za materialamy II Internet-konferentsii (m. Kharkiv, 29 lystop. 2019 r.) – Modern problems of law and economics development in an innovative society: Proceedings of the II Internet Conference. Kharkiv: NDI PZIR NAPrN Ukrainy. P. 203-211 [in Ukrainian].

Uchasnyky natsionalnoi innovatsiinoi systemy: instytutsiino-funktsionalnyi analiz v pravi. S. V. Hlibko, Yu. V. Heorhiievskiy (Ed.). (2018). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Robert D. Atkinson, Devid B. Odrech. Ekonomichni doktryny ta politychni vidminnosti: chy stavylysia nepravylni pytannia shchodo politychnoi dyskusii u Vashynhtoni (ITIF, veresen 2008 r.). URL: http://www.itif.org/files/ EconomicDoctrine.pdf [in Ukrainian].

Naukovi doslidzhennia i rozrobky, yaki finansuvatymutsia u 2020 rotsi za rakhunok derzhbiudzhetu: rezultaty konkursnoho vidboru. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/naukovi-doslidzhennya-i-rozrobki-yaki-finansuvatimutsyau-2020-roci-za-rahunok-derzhbyudzhetu-rezultati-konkursnogo-vidboru [in Ukrainian].

Zakharin, C. Pro finansuvannia nauky u 2021 rotsi. URL: https://osvita.ua/blogs/76648/ [in Ukrainian].

Hubskyi, B. V. (1998). Problemy mizhnarodnoho investuvannia v Ukraini. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, 1, 22-28 [in Ukrainian].

Zaluchennia priamykh inozemnykh investytsii: suchasni tendentsii. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/gov_reg/17745/ [in Ukrainian].

Dani derzhavnoho komitetu statystyky. Rozdil „Investytsii” 1996-1999 rr [in Ukrainian].

Ofis zaluchennia investytsii. URL: https://fsr.org.ua/page/ofis-zaluchennya-investyciy [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

11.02.2022

Номер

Розділ

Статті