Інструкція для авторів

Редакційна колегія журналу приймає такі види статей:

Наукова стаття. Це наукова робота, у якій детально представлені оригінальні результати закінчених дослідницьких проектів. Структура статті повинна містити:

Назву, анотацію, ключові слова, вступ, огляд літератури, методологію, результати, обговорення, висновки, бібліографічні посилання.

Оглядова стаття. Це завершене дослідження, в якому результати опублікованих досліджень аналізуються, систематизуються та інтегруються в галузі науки або техніки з метою врахування прогресу та тенденцій розвитку. Характерною рисою оглядової статті є ретельний бібліографічний огляд, що складається щонайменше з 30 посилань. Структура статті повинна містити:

Назву, анотацію, ключові слова, вступ, огляд літератури, методологію, результати, обговорення, висновки, бібліографічні посилання.

 

Подання статті

Автор може надіслати свою статтю в будь-який час на електронну адресу editor@apir.org.ua.

  1. Статті повинні бути оригінальними.
  2. Автор повинен зареєструватися в ORCID та Publons або вказати зазначені ідентифікатори, якщо вони є в наявності.
  3. Статті повинні мати максимальну довжину 4000 - 8000 слів і написані відповідно до стандартів APA версії 7.0 (Джерело 1 | 2).
  4. Стаття може мати не більше 4 авторів.
  5. Наукова робота повинна містити посилання на статті журналів, що входять до наукометричних баз, зокрема, Web of Science.
  6. Статті повинні мати не менше 20 бібліографічних посилань, з них – 10 посилань за останні 5 років.
  7. Автор сплачує публікаційний внесок за опублікування статті.
  8. Розгляд статті редакційною колегією здійснюється впродовж 2 – 7 тижнів.

Журнал залишає за собою право публікувати або не публікувати статтю. Так само журнал має право вносити незначні корективи до тексту з метою забезпечення якості публікації.

Журнал «Право та інноваційне суспільство» знаходиться у відкритому доступі. Наш журнал не стягує з читачів жодної плати за доступ до публікацій. Модель відкритого доступу спрямована на те, щоб кожен читач у світі мав доступ до повного тексту наукових статей в інтересах наукової спільноти. Основна перевага цієї роботи полягає в тому, щоб допомогти дослідникам, які живуть у країнах, що розвиваються, отримати доступ до досягнень передових технологій.

Наша редакційна політика спрямована на розширення мереж співпраці. Автор, який подає свій рукопис до нашого журналу, надає згоду на спілкування з редакційною колегією з метою доопрацювання статті.

Відбір рецензентів у наш журнал здійснюється з урахуванням тематики рукопису, академічної підготовки та досвіду рецензента. Наша команда зв’язується з професіоналами з різних дисциплін в різних країнах, а також з технічною командою, програмними платформами та комп’ютерними службами, щоб гарантувати публікацію документів, які відповідають необхідним стандартам.

Журнал індексується в різних базах даних, розміщується в бібліотеках і сховищах. Процеси індексування здійснюються на зовнішніх для нас платформах, тому редакція не гарантує індексування на цих платформах. За включення журналу чи ні, а також час його включення в бази даних, репозиторії, індексатори та віртуальні бібліотеки, де є журнал, відповідають організації, які здійснюють цю діяльність.

 

Оцінювання статей

Подання статті до журналу означає, що автори підтверджують і визнають, що вона не була опублікована або прийнята до публікації в іншому журналі, на підтвердження цього автор повинен надіслати підписаний лист оригінальності.

Надіслані авторами статті попередньо рецензуються редакційною колегією видання з урахуванням редакційної політики журналу та вимог, встановлених методичними рекомендаціями до авторів. Якщо будь-яка стаття не задовольнить цій першій рецензії, вона буде повернута авторам для доопрацювання та повторного подання.

Щодо процесу оцінювання, то редакція журналу вивчає статті, які відповідають умовам, встановленим для авторів. Згодом стаття надсилається 2-м рецензентам, які належать до предметної галузі знань. Стаття передається рецензенту без імені авторів. Автор або автори також не будуть знати імена рецензентів.

Після отримання позитивного ​​чи негативного відгуку від рецензентів зміст відгуків повідомляється авторам, які повинні будуть доопрацювати зауваження та пропозиції щодо публікації статті у визначений редакцією строк.

Якщо на статтю надійшов один негативний відгук від рецензента, журнал надсилає статтю третьому рецензенту для рецензування. Якщо стаття отримує 2 негативні рецензії, стаття не приймається журналом до опублікування. Остаточне рішення про прийняття статті або її відхилення залишається за редактором або тематичним редактором журналу.

Якщо статтю відхилено, рукопис буде вилучено і не може бути знову подано до журналу.

 

Критерії та вимоги до авторів статей – Структура подання статей.

Завантажити law and innovative society_title.docx | law and innovative society_template.docx

Заголовок: назва має бути короткою, зрозумілою та містити суть роботи максимум у 20 слів.

Дані про автора: Стаття може бути написана індивідуально або колективом авторів. Для кожного автора зазначається наступна інформація: код ORCID, науковий ступінь, поточна інституційна належність, поточна посада в установі, підрозділ або дослідницька група, до якої він належить, електронна адреса установи, місто, країна.

Анотація: Анотація повинна описувати вступ, результати, обговорення результатів і найважливіші висновки. Цей розділ має містити не більше 200 слів.

*За вимогами Міністерства освіти і науки України до фахових журналів необхідно також окремо подати анотації до статті українською та англійською мовами, кожна обсягом не менш як 1800 друкованих знаків з ключовими словами. 

Ключові слова: автор повинен визначити 5 ключових слів, які описують зміст статті, написаних у алфавітному порядку. Ці дескриптори мають бути максимально стандартними, гарантуючи таким чином пошук у бібліографічних базах та покажчиках дослідження.

Вступ: Вступ – це підхід до теми, яка буде обговорюватися. Він повинен надати мету дослідження, інформацію про проблему, яка розглядається в дослідженні, та її обґрунтування. Аналогічно, у вступі необхідно коротко показати, що автор викладе в кожному розділі.

Теоретична основа або огляд літератури: Теоретична основа – це опис теорій, на яких базується дослідження. Огляд літератури повинен містити найбільш актуальні дослідження об’єкта дослідження та публікації, їх аналіз.

Методологія: тут описово встановлюються тип дослідження, метод і застосовувані прийоми.  У подальшому стаття може послугувати основою для здійснення іншого або аналогічного дослідження, тому методи мають давати уявлення, як провести дослідження та повторити його, якщо потрібно.

Результати: У цьому розділі представлена ​​інформація, отримана у чіткій формі, із зазначенням основних висновків інтерпретації даних у світлі теоретичних посилань або огляду літератури. Цей розділ спрямований на досягнення мети дослідження.

Обговорення. У цьому розділі аналізуються та пояснюються результати, а також визначається місце отриманих під час дослідження результатів у структурі відомих людству знань.

Обговорення результатів включає узагальнення та оцінку результатів дослідження. Необхідно порівняти отримані в статті результати з результатами досліджень інших авторів. Розглянувши інші наукові поняття, визначити, з позиції яких з них можна пояснити отримані результати. Відображають оцінку достовірності отриманих результатів та їх порівняння з наявними результатами. Тобто необхідно визначити місце отриманих під час дослідження результатів у структурі відомих людству знань.

Висновки: Висновки повинні бути точними і відображати збалансованість дослідження.

 

Подяка: автори можуть надати таку інформацію в цьому розділі: технічна допомога, непряма допомога, органи фінансування, номери грантів, пов’язані стипендії тощо.

Бібліографічні посилання: Цитати та посилання повинні відповідати стандартам APA (7-е видання). Ви повинні переконатися, що кожне згадування  має відповідне посилання.

Принаймні 50 % цитованих робіт мають бути проіндексовані в ESCI.